Av. Madalina Scurtu: “Concordatul preventiv devine una dintre modalitățile concrete de protecție a unei societăți, în această perioadă dificilă”

Read Time6 Minute, 59 Second

Economia globală se confruntă, de cel puțin 6 luni, cu provocări majore. Din păcate, această perioadă a urmat uneia nu neapărat facil de parcurs. Altfel spus, după o perioadă dificilă, a urmat alta cu adevărat grea. În România, statistic, în luna octombrie se observa o creștere a numărului de societăți aflate în dificultate cu 9.835 față de primele 8 luni ale anului trecut. Iar previziunile următoare nu sunt deloc îmbucurătoare. Din ce în ce mai multe societăți au probleme financiare serioase.

În acest context, ce anume se poate face pentru protecția unui business? Există orice mijloc legal pentru a preveni blocajul ireparabil, respectiv intrarea în insolvență?

O veste bună vine din domeniul legislativ. Urmare a unei modificări esențiale în vara acestui an, prin Legea nr. 216/2022, concordatul preventiv devine una dintre modalitățile concrete de protecție a unei societăți, în această perioadă dificilă.

Tradițional, procedurile de prevenire a insolvenței au fost privite – fiind și reglementate ca atare – ca o așa numită ”pre-insolvență”. Sau, mai simplu, odată declanșată o astfel de procedură, următorul pas cert era insolvența însăși. Și tot tradițional, societățile au evitat să apeleze la astfel de proceduri, în considerarea temerii față de efectul ”final”, intrarea în procedura insolvenței.

Ce aduce noua reglementare în plus este abordarea concordatului preventiv drept o modalitate mult mai ”prietenoasă”, nu de evitare a insolvenței în sine, ci de depășire a dificultății financiare. Iar această modificare este cu atât mai importantă cu cât, deși încă reticente, societățile încep să ia în considerare din ce în ce mai mult apelarea la o asemenea procedură pentru a depăși dificultatea financiară.

În esență, concordatul preventiv se transpune într-un acord între debitor și creditorii afectați de procedură, acord care se concretizează în planul de restructurare. Societatea aflată în dificultate (denumită în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență ”debitor”) este singura în măsură să decidă și să apeleze la procedura concordatului preventiv. Legea menționează expres că cererea unuia sau mai multor creditori care dețin o creanță certă și lichidă, în sensul deschiderii acestei proceduri, este condiționată de obținerea în prealabil a acordului debitorului.

Cererea pentru deschiderea procedurii concordatului preventiv se adresează instanței/tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul social sau profesional al debitorului și trebuie însoțită de o serie de documente indicate expres. Printre acestea se găsește și raportul întocmit de administratorul concordatar, prin care se face dovada stării de dificultate și care cuprinde cel puțin: natura stării de dificultate, respectiv împrejurarea care afectează temporar activitatea debitorului și efectele previzionate ale acesteia; menționarea factorilor interni și externi care au determinat această stare de dificultate; indicatorii financiari ai debitorului, pentru a se verifica existența unei amenințări în capacitatea viitoare a acestuia de a-și achita datoriile la scadență într-o perioadă de maxim 24 de luni de la momentul apariției împrejurării respective și motivul pentru care această dificultate nu poate fi surmontată prin simpla desfășurare a activității debitorului fără luarea unor măsuri adecvate de redresare.

Prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic numește și administratorul concordatar contractat de debitor. Concret, administratorul concordatar este cel care: elaborează sau asistă pe debitor la elaborarea planului de restructurare; asistă pe debitor sau, la cererea acestuia, negociază planul de restructurare, implicându-se activ în demersuri pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricăror dispute între debitor și creditori sau chiar între creditorii înșiși; întocmește raportul care atestă starea de dificultate a debitorului, lista creanțelor și a celor în litigiu; asigură supravegherea îndeplinirii de către debitor a obligațiilor asumate prin planul de restructurare, întocmind și comunicând rapoarte trimestriale asupra activității sale și a debitorului.

De la data deschiderii procedurii de concordat preventiv, pe o perioadă de 4 luni, se suspendă de drept toate executările silite împotriva debitorului. Această perioadă poate fi prelungită pentru anumite motive temeinice. Important este că, odată cu deschiderea procedurii concordatului preventiv, debitorul nu mai este supus procedurilor de executare silită. În același sens, este și prevederea legală în sensul că pe perioada suspendării executărilor silite este suspendată de drept curgerea dobânzilor, penalităților de întârziere, precum și a altor cheltuieli aferente creanțelor afectate, regimul acestora ulterior omologării planului de restructurare fiind cel prevăzut în plan.

Pe aceeași durată a suspendării executărilor silite, debitorul nu poate fi supus procedurii insolvenței. Concordatul preventiv apare ca un set de măsuri concrete, de natură legală, cu scopul de a asigura susținerea efectivă a debitorului în a se redresa economic. În același sens, până la momentul omologării planului de restructurare, creditorii trebuie să își îndeplinească obligațiile din contractele în derulare esențiale, legea interzicând acestora să rezilieze, să execute anticipat sau să modifice aceste contracte în detrimentul debitorului, sub unica condiție ca acesta din urmă să își execute, la rândul său, obligațiile care îi revin din aceste contracte și care ajung la scadență în cursul suspendării executării silite.

Odată deschisă procedura concordatului preventiv,  debitorul și/sau administratorul concordatar au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a depune planul de restructurare. În esență, planul conține: descrierea și analiza situației economice a debitorului, componența patrimoniului, lista creanțelor care vor fi afectate de plan și a celor neafectate, împreună cu motivele includerii lor de către debitor în această categorie; măsuri de restructurare sau o combinație a acestora, cum ar fi restructurarea operațională a activităților debitorului/ valorificarea unor active ale debitorului/ valorificarea întreprinderii, ca ansamblu independent/fuziunea sau divizarea debitorului/ modificarea structurii capitalului social, respectiv majorarea acestuia prin cooptarea de noi asociați/acționari sau conversia creanțelor în acțiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului social; programul de plată a creanțelor, raportat la fluxurile financiare și durata planului.

Termenul de implementare a măsurilor de redresare prevăzute în plan este de 48 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni. Legea prevede că în primul an este obligatorie plata a minim 10% din valoarea creanțelor afectate prin concordat.

Asupra planului de restructurare se pronunță prin vot doar creditorii ale căror creanțe sunt afectate de prevederile acestuia. Este important de subliniat că debitorul negociază prevederile planului împreună cu creditorii (legea prevede facultatea debitorului de a negocia planul cu creditorii, însă este în interesul oricărui debitor ca planul odată depus să fie votat de creditorii afectați). Ulterior votului acestor creditori, în condițiile expres prevăzute de lege, debitorul solicită judecătorului-sindic omologarea planului. Acest moment determină suspendarea de drept a executărilor silite individuale asupra debitorului care au ca obiect creanțele afectate. De asemenea, dobânzile, penalitățile de întârziere și orice alte accesorii ale creanțelor afectate beneficiază de tratamentul corespunzător menționat în cadrul planului.   

Procedura concordatului preventiv se închide: prin realizarea planului de restructurare; în cazul în care se constată eșuarea implementării acestuia; în cazul în care nu este îndeplinită obligația de modificare a planului de restructurare dispusă de judecătorul sindic în termenul stabilit prin hotărârea prin care s-a dispus modificarea sau în cazul în care planul nu este votat de creditori în termenul de negociere, nu este omologat de judecătorul sindic sau dacă debitorul consideră că negocierile nu pot conduce la aprobarea unui plan de restructurare.  

În ipoteza îndeplinirii prevederilor planului, eventualele reduceri de creanțe prevăzute în plan rămân definitive de la data pronunțării hotărârii de închidere a procedurii. În ipoteza eșuării planului, eventualele creanțe reduse prin plan renasc la data pronunțării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate cu plățile efectuate pe durata procedurii. De asemenea, creditorii care sunt îndreptățiți să perceapă dobânzi, penalități sau alte accesorii, suspendate prin plan, au dreptul să calculeze aceste accesorii în mod retroactiv, pe toată perioada derulării planului.

Expunerea sumară a principalelor aspecte privind procedura concordatului preventiv evidențiază caracterul esențial de măsură de susținere a redresării debitorului. Abordat cu seriozitate, realism și onestitate, inclusiv în raport de creditori, concordatul preventiv poate fi utilizat cu succes în această perioadă complicată.

By

Av. Madalina Scurtu 

Contributing Writer News247WorldPress

Madalina Scurtu is a Romanian lawyer with a practice of 20 years. She is a member of Bucharest Bar and has a master degree in Business Law and another one ongoing in Public Sector Management. She is also a qualified insolvency practitioner and mediator. She has been practicing law within the most top ranked law firms, as Zamfirescu, Racoti, Vasile & Partners, Nestor Nestor Diculescu Kingston Peterson and Tuca Zbarcea & Associates.
Madalina Scurtu is specialized in civil cases, namely litigations. Her experience is vast and covers all areas of civil legal issues, insolvency included. She recently joined Nowium where heads the Civil Litigations Department.

 

 

About Post Author

Robert Williams

News247WorldPress is a UK News Agency. The Agency was founded in August 2014 by Robert Williams and L. J. Rothschild. As an international news agency we cover all the important top news of the day in text, pictures and graphics in many languages: German, English, Romanian and more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.